ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
TOY METAΠTYXIAKOY ΔIΠΛΩMATOΣ EIΔIKEYΣHΣ TOY ΠMΣ

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά εκατόν (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις  των οργάνων και περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

     Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα /σεμινάρια που ανήκουν στο αντικείμενο της κατεύθυνσης, την οποία επιλέγει ο φοιτητής, ενώ ένα (1) μάθημα/σεμινάριο είναι υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν από την άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ (σύνολο υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων = τέσσερα [4]). Τέλος, δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επιλέγονται ελεύθερα από τον/την φοιτητή /τρια. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου με δήλωση του φοιτητή. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους (4ο εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία στο ευρύτερο αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.

Το Πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κατεύθυνση Α΄: «Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και κοινωνία»

Μαθήματα/σεμινάρια

ECTS

1ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας

15

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

15

Σύνολο

30

2ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας

15

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλα ΠΜΣ του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή)

15

Σύνολο

30

3ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας

15

Θέματα αρχαίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή)

15

Σύνολο

30

4ο εξάμηνο σπουδών

 

Διπλωματική εργασία σε θέμα της Αρχαίας Φιλοσοφίας

30

Γενικό σύνολο:

120


Κατεύθυνση Β΄: Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία»

Μαθήματα/σεμινάρια

ECTS

1ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας

15

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

15

Σύνολο

30

2ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

15

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή)

15

Σύνολο

30

3ο εξάμηνο σπουδών

 

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

15

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή)

15

Σύνολο

30

4ο εξάμηνο σπουδών

 

Διπλωματική εργασία σε θέμα της Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

30

Γενικό σύνολο:

120

Παρατίθεται κατάλογος των γενικών τίτλων των μαθημάτων/σεμιναρίων ανά κατεύθυνση σπουδών. Οι τίτλοι αυτοί εξειδικεύονται κάθε χρόνο στα προσφερόμενα μαθήματα/σεμινάρια:

Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαίας Φιλοσοφίας:


Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

ECTS

10

Αρχαία γνωσιοθεωρία και μεταφυσική

15

11

Αρχαία οντολογία

15

12

Αρχαία επιστήμη και φιλοσοφία

15

13

Αρχαία ηθική φιλοσοφία

15

14

Αρχαία κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία

15

15

Αρχαία αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης

15

16

Ερμηνευτική κειμένων αρχαίας φιλοσοφίας

15

 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας:


Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

ECTS

20

Νεώτερη και σύγχρονη γνωσιοθεωρία και μεταφυσική

15

21

Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης/Επιστήμη και ηθική

15

22

Φιλοσοφία του νου και της γλώσσας

15

23

Νεώτερη και σύγχρονη ηθική φιλοσοφία

15

24

Νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία

15

25

Νεώτερη και σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης

15

26

Φιλοσοφία των αξιών και του πολιτισμού

15

Τα φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής είτε από μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΠΜΣ είτε από συναφή μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα προσφερόμενων μαθημάτων.  

Προσοχή: Το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών/τριών που εισήλθαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 καθορίζεται από την προηγούμενη υπουργική απόφαση λειτουργίας του ΠΜΣ (υπ’ αριθμ. 138033/B7 - ΦΕΚ 192/Β΄/20-02-2003) καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που ίσχυε μέχρι τον Ιούλιο 2014.