ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

(τελευταία ενημέρωση 20/05/2010)


Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών του Διαπανεπιστημιακού, Διατμηματικού Προγράμματος «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διέπονται από τις διατάξεις των νόμων, από την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Αρ. Aπ. 138033/Β7 (ΦΕΚ 192/τ.Β΄/20-02-2003), από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.
2. Οι διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται για αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Προγράμματος.

Άρθρο 2
Διοικητική Υποστήριξη

Για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συνεργάζεται με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 3
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία ασκεί τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των εμπλεκομένων Τμημάτων ως εξής:

α) τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
β) τρία (3) μέλη ΔΕΠ Φιλοσοφίας του συνεργαζομένου Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.
γ) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως ο νόμος ορίζει.
Η ΕΔΕ έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92.
• Είναι υπεύθυνη για την διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, διενεργεί τις εξετάσεις και ορίζει τις εκάστοτε επιτροπές των γραπτών εξετάσεων.
• Εποπτεύει, εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού καθ΄ όλη τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων.
• Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών
• Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΠΜΣ.
• Ορίζει τον επιβλέποντα και την επιτροπή παρακολούθησης και εξέτασης των μεταπτυχιακών εργασιών για την απόκτηση ΜΔΕ.
• Ορίζει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και τα μέλη των επταμελών εξεταστικών επιτροπών.
• Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
• Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ.

Άρθρο 4
Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνεται σε δύο κύκλους.

Α΄ Κύκλος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ο πρώτος κύκλος (Α΄ Κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, έχει διάρκεια δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκών ετών και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α΄: Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες
Κατεύθυνση Β΄:
Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία

Β΄ Κύκλος: Διδακτορικό Δίπλωμα
Ο Β΄ Κύκλος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), και έχει διάρκεια σπουδών τριών (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκών ετών. Το Διδακτορικό Δίπλωμα χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες του νόμου και έχουν εξασφαλιστεί προϋποθέσεις που κατά περίπτωση έχει προσδιορίσει η ΕΔΕ του Προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφιότητας για το Β΄ Κύκλο Σπουδών (εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής) είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ ή σε συγγενές αντικείμενο.

Άρθρο 5
Προκήρυξη θέσεων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για τον Α΄ Κύκλο Σπουδών, η  Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δημοσιεύει στον τύπο Ανακοίνωση όπου καθορίζονται:
α) Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.
γ) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
δ) Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει αυτά να υποβληθούν
ε) Η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.
στ)  Η ημερομηνία της εξέτασης - συνέντευξης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
ζ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που η ΕΔΕ θα κρίνει απαραίτητη, και η οποία θα διευκολύνει τη διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ είναι οι εξής:
(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
(β) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄ /4-6-2001), υποψήφιοι για το ΠΜΣ μπορεί να είναι και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Το πτυχίο τους πρέπει να προέρχεται  από Τμήμα ή γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης.
(γ) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες που ορίζει η ΕΔΕ του Προγράμματος.
(δ) Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων ή, εάν δεν υπάρχουν, μετά από σχετική εξέταση που διενεργεί η ΕΔΕ.

3. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Άρθρο 6
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και η βαθμολόγησή τους γίνεται από την ΕΔΕ με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω (τροποποίηση με απόφαση της ΕΔΕ στις συνεδριάσεις με αριθμ. 32/22-10-2008 και 48/12-5-2010). Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Η επιλογή και η κατάταξη στη σειρά  επιτυχίας γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων [άριστα=100 αξιολογικές μονάδες].

Η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή στο ΠΜΣ.

(α)  Προφορική εξέταση - συνέντευξη των υποψηφίων
Για την τελική επιλογή των υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης πραγματοποιείται συνέντευξη- προφορική εξέταση. Η συνέντευξη των υποψηφίων λαμβάνει χώρα ενώπιον όλων των μελών ΔΕΠ της ΕΔΕ.
Η συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ (στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου, στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεών του, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον ίδιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων ή σεμιναρίων, στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεών του, στη διακρίβωση οποιονδήποτε άλλων στοιχείων τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ένταξή του στο ΠΜΣ).

(β) Επάρκεια στην ξένη γλώσσα
Η  επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται μέσω εξέτασης, εάν δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Την εξέταση διενεργεί η ΕΔΕ. Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και άνω, της κλίμακας 0-10. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος αποκλείεται από το ΠΜΣ.

(γ)  Αποτελέσματα – Ανακοίνωση Πινάκων
1. Επιλέξιμοι είναι οι  υποψήφιοι που συγκεντρώνουν προβιβάσιμο μέσο όρο βαθμολογίας (τουλάχιστον 50 α.μ.).
2. Η Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνει πίνακα αποτελεσμάτων, όπου φαίνεται η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων (και η απόδοση όλων). Οι επιτυχόντες εγγράφονται με δήλωσή τους. Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την έναρξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

 

Άρθρο 7
Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών
για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Η επιλογή των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης γίνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές προβλέπονται από την Ανακοίνωση στον τύπο. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην ΕΔΕ. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
 2. Η ΕΔΕ, αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Στη συνέχεια η ΕΔΕ, η οποία έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των διαδικασιών επιλογής των φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, συγκροτεί την επιτροπή εξετάσεων. Η ΕΔΕ ορίζει τις ημερομηνίες της συνέντευξης- προφορικής εξέτασης  των υποψηφίων.
 3. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν ολοκλήρωσαν την διαδικασία). Στη συνέχεια, αφού ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί συντάσσονται οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων.
 4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο βαθμό, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό του πτυχίο.
 5. Η ΕΔΕ μπορεί με απόφασή της να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
 6. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότερες από 50 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχών  και απορρίπτεται.
 7. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από την ΕΔΕ, ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος και ειδοποιούνται οι επιτυχόντες να εγγραφούν στο ΠΜΣ σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται από την ΕΔΕ σε συνεργασία και με τη Γραμματεία του Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ, εκτός και αν επικαλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΔΕ κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά. Οι πίνακες επιτυχόντων επικυρωμένοι από την ΕΔΕ ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. 
 8. Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων, μπορεί να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων επιτυχίας. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη ΕΔΕ του Προγράμματος.
 9. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών που προβλέπεται από την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου, γίνονται δεκτοί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμοι
  (ι)  πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο μιας από τις υπάρχουσες κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
  (ιι) αλλοδαποί πτυχιούχοι και Έλληνες της διασποράς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 8
Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ

1. Η διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης, σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά εξάμηνα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, και σε τρία (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη για το Διδακτορικό Δίπλωμα.
2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΕ και του ΔΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλεπόμενο από το ΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο κατά δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΜΔΕ, και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΔΔ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, η ΕΔΕ μπορεί να παρατείνει για ορισμένο χρονικό διάστημα την χρονική διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή μετά από αίτηση του ιδίου και πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος ή υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ.

Άρθρο 9
Αναστολή φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών


1. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της διπλωματικής του εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΕΔΕ, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μια φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας φοίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 αυτού του κανονισμού.
2. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει την φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 10
Α΄ Κύκλος
Διδασκαλία, φοίτηση, εξετάσεις, βαθμολογία για ΜΔΕ

1. Τα μαθήματα για την απόκτηση του ΜΔΕ διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής είναι αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση της ΕΔΕ, ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής μπορεί να διευρύνεται με την προσθήκη νέων μαθημάτων. Οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι τρεις (3), ανεξάρτητα εάν το μάθημα είναι υποχρεωτικό ή επιλογής. Επιπλέον των ωρών αυτών, και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων κ.τ.λ., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ.
2. Τα μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης αρχίζουν το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Αν η διδασκαλία κάποιου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα εβδομάδες, ή λιγότερο από τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, ασκήσεων κ.λπ., το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς και οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν σε επόμενο εξάμηνο.
4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητές του, στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα λιγότερο από το 80% των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.
5. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων, εκτός και αν έχει αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ του Προγράμματος. Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου: από 20 Ιανουαρίου μέχρι 10 Φεβρουαρίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, και από 1 μέχρι 15 Ιουνίου για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου. Οι εργασίες κατατίθενται για το μεν χειμερινό εξάμηνο, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, για το δε εαρινό εξάμηνο το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ο διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει την βαθμολογία εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης της εργασίας.
6. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής επαναλαμβάνει το μάθημα εάν είναι υποχρεωτικό, ενώ δύναται να το επαναλάβει, ή να το αντικαταστήσει με άλλο, εάν είναι επιλογής. Εάν απορριφθεί και την δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παραπέμπεται στην ΕΔΕ. Η ΕΔΕ, αφού εξετάσει την γενική απόδοσή του, μπορεί να προβεί στην διαγραφή του από το ΠΜΣ ή να του παράσχει τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του, ή να του επιτρέψει την εκ νέου επανάληψη του μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο σπουδών.
7. Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται με δήλωση του μεταπτυχιακού φοιτητή, το αργότερο με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου των σπουδών του.
8. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας επιλέγεται από τον φοιτητή σε συνεργασία με ένα μέλος ΔΕΠ, που θα αναλάβει ως
επιβλέπων. Ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης με απόφαση της ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση του επιβλέποντος. Η επιτροπή αποτελείται από δύο (2) ακόμη μέλη εκτός από τον επιβλέποντα. Είναι δυνατόν η ανάθεση εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας να γίνει κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Ο επιβλέπων και τα άλλα δύο (2) μέλη της επιτροπής είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθούν την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζουν την ερευνητική προσπάθειά του με την υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών έρευνας, αξιολογούν την ποιότητα της εργασίας και είναι εκείνοι που τελικά θα εγκρίνουν τη μεταπτυχιακή εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δημόσια.
9. Η μεταπτυχιακή εργασία κατατίθεται στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου στη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση της ΕΔΕ. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται ενώπιον ακροατηρίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της επιτροπής. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της μεταπτυχιακής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και την βαθμολογεί με την κλίμακα 0-10. Αν η μεταπτυχιακή εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή την βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή την ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
πρέπει να έχει επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.
10. Στο μεταπτυχιακό φοιτητή που ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (ΜΠΕ) απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), εάν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) παρακολούθησε επιτυχώς τα δύο υποχρεωτικά προσφερόμενα μαθήματα,
(β) παρακολούθησε επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μαθήματα επιλογής και,
(γ) έλαβε προβιβάσιμο βαθμό από τους εξεταστές του στην μεταπτυχιακή εργασία.
11. Ο βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των έξι (6) μαθημάτων και του βαθμού της μεταπτυχιακής εργασίας πολλαπλασιαζόμενου επί τρία (3). Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης πλέον των έξι (6) μεταπτυχιακών μαθημάτων, για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των έξι (6) μαθημάτων, στα οποία ο φοιτητής έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία.
12. Όσον αφορά τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, ο φοιτητής κάθε κατεύθυνσης δύναται να δηλώσει το ένα από αυτά από την θεματική ύλη της άλλης κατεύθυνσης.
13. Φοιτητής που έχει επιτυχώς παρακολουθήσει τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα επιτρέπεται να δηλώσει οποιοδήποτε από αυτά ως μάθημα επιλογής, σε επόμενο εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι αυτό προσφέρεται με διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο.

Άρθρο 11
Διδακτικό προσωπικό

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και σεμιναρίων του Α' κύκλου σπουδών, καθώς και πιθανών πρακτικών ασκήσεων, μπορούν να αναλάβουν:
(i) Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ή μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ομότιμοι καθηγητές και επισκέπτες καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες με διετή τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε ΑΕΙ.
(ii) Ερευνητές Α' ή Β' βαθμίδας αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείμενο αυτό.
(iii) Περιορισμένος αριθμός σεμιναρίων ή διαλέξεων μπορεί να ανατεθεί, στο πλαίσιο ενός μαθήματος, σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και σε στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, υπό την εποπτεία και την ευθύνη του μέλους ΔΕΠ στο οποίο έχει ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος.
(iv) Στις περιπτώσεις μαθημάτων που περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις, η εκτέλεση μέρους του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί σε διδάκτορες της συγκεκριμένης ειδικότητας υπό την εποπτεία και με την ευθύνη του μέλους Δ.Ε.Π. που έχει αναλάβει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει απόφαση της ΕΔΕ.
2. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μέρους μαθήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ
3. Δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση μέλους ΔΕΠ στο ΠΜΣ (παραγρ. 3β του άρθρου 12 του Ν.2083/92).

Άρθρο 12
Β' Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

1. Ο Β' κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ). Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος 5), την Υπουργική Απόφαση Έγκρισης του ΠMΣ, τις διατάξεις του Εσωτερικού
Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.
2. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΔΔ είναι εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης, και στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση σοβαρού λόγου, ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, για μια μόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
3. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν την επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Γι' αυτό πρέπει να είναι του επιπέδου εκείνου και της ποιότητας που εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου του από την πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα όχι μόνο στον εθνικό αλλά και στον διεθνή χώρο.

Άρθρο 13
Προϋποθέσεις και διαδικασίες εγγραφής
στο Β' κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών

Για την εγγραφή στο Β΄ κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• Να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής). Η κατοχή της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 5, παράγραφο 2 του παρόντος Κανονισμού.
• Να γίνουν δεκτοί από κάποιο μέλος ΔΕΠ του ΠΜΣ,, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός υποψηφίου, ως ένα από τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (Ν. 2083/1992, άρθρο 12, παρ. 5). Το μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει την καθοδήγηση τους υποψηφίου, ως κατεξοχήν επιβλέπων, δεν μπορεί να ανήκει στην βαθμίδα του λέκτορα.
• Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Άρθρο 14
Διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης
της διδακτορικής διατριβής
1. Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, και ο έλεγχος προόδου του υποψηφίου διδάκτορα είναι ευθύνη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και κυρίως του επιβλέποντα. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την ημερομηνία αποδοχής του
υποψηφίου και τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, η επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα συντάσσει πρωτόκολλο με το ακριβές θέμα της διατριβής, το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος. Τροποποίηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια γνωστική περιοχή μπορεί να γίνει με απόφαση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο με τον ακριβή τίτλο του νέου θέματος, το οποίο καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος. Αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής και καθορισμός νέου, σε διαφορετικό γνωστικό πεδίο, μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και με απόφαση της ΕΔΕ, με σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται από την ΕΔΕ νέα τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, η οποία, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, συντάσσει πρωτόκολλο με το ακριβές αντικείμενο του νέου θέματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης της διατριβής αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού του νέου θέματος.
2. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας συνεργάζεται ανελλιπώς με τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και κυρίως με τον επιβλέποντα καθηγητή. Στην πορεία της ερευνητικής του δραστηριότητας παρουσιάζει την εργασία του σε ειδικό ανοικτό σεμινάριο σε τακτά χρονικά διαστήματα. Την ευθύνη οργάνωσης των σεμιναρίων αυτών έχει ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα.
3. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο υποψήφιος συντάσσει έκθεση προόδου της ερευνητικής του εργασίας και της συνολικής του δραστηριότητας κατά το έτος που πέρασε. Την έκθεση αυτή υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Η επιτροπή μελετά την έκθεση του υποψηφίου, την αξιολογεί και καταθέτει σχετικό πόρισμα-έκθεση στην Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Αντίγραφο του πορίσματος αυτού κοινοποιείται στην ΕΔΕ, ενώ αντίγραφο παραμένει επίσης στην Γραμματεία του Τμήματος για ενημέρωση του φακέλου του υποψηφίου. Αν μέσα σε διάστημα 14 μηνών από την ημερομηνία που έγινε δεκτός ο υποψήφιος ή από την ημερομηνία της προηγούμενης αξιολόγησής του, δεν έχει κατατεθεί πόρισμα-έκθεση αξιολόγησης της συμβουλευτικής επιτροπής, η απόδοση του υποψηφίου θεωρείται ως μη ικανοποιητική. Μετά από δύο συνεχόμενες αξιολογήσεις της απόδοσης υποψηφίου διδάκτορα ως μη ικανοποιητικής, ο υποψήφιος διαγράφεται από το Πρόγραμμα. Η ΕΔΕ του Προγράμματος έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη διαγραφή του υποψηφίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εάν συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι ή λόγοι υγείας πλήρως αιτιολογημένοι, και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.
4. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού του έργου, ο υποψήφιος καταθέτει στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή πλήρες αντίγραφο της ερευνητικής του εργασίας. Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία του υποψηφίου και αποφασίζει ομόφωνα για την
ολοκλήρωση της διατριβής, ή υποδεικνύει στον υποψήφιο να προβεί σε προσθήκες, τροποποιήσεις ή βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εργασία του και να την επανυποβάλει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
5. Η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής από τον υποψήφιο, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη εξέταση, γίνεται με την προϋπόθεση ότι η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή έχει μελετήσει και αξιολογήσει το συνολικό έργο του υποψηφίου και έχει κρίνει ότι ο ίδιος περάτωσε επιτυχώς το ερευνητικό του έργο, και έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Μετά την έγκριση της τελικής μορφής της από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η διατριβή υποβάλλεται στην ΕΔΕ του Προγράμματος, με σχετική εισήγηση της επιτροπής πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη. Στην εισήγηση αυτή πρέπει να υπάρχει και επισήμανση των σημείων εκείνων της διατριβής που είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης.
6. Η ΕΔΕ, ύστερα από γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ορίζει την επταμελή εξεταστική επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92, για την αξιολόγηση και την τελική κρίση της διατριβής μετά από προφορική εξέταση και του υποψηφίου διδάκτορα. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν και τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, που είναι μέλη ΔΕΠ, ή ομότιμοι καθηγητές. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής είναι ο επιβλέπων καθηγητής.
7. Η διατριβή υποστηρίζεται δημόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζεται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την πρόσκληση του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον υποψήφιο διδάκτορα, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, στα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τοιχοκολλείται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Στην προφορική εξέταση μπορούν να παρευρίσκονται και άτομα εκτός πανεπιστημίου.
8. Ο υποψήφιος διδάκτορας παρουσιάζει τη διατριβή του σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Αναλύει το περιεχόμενο της εργασίας του, παρουσιάζει τον τρόπο έρευνας που ακολούθησε και τα πορίσματα στα οποία κατέληξε. Επισημαίνει τα σημεία εκείνα που, κατά τη γνώμη του, είναι πρωτότυπα και συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και τα σημεία εκείνα που ενδεχομένως χρειάζονται παραπέρα μελέτη και έρευνα.
9. Μετά την παρουσίαση της διατριβής από τον υποψήφιο, ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δίνει τον λόγο σε καθένα από τα μέλη της για να κάνουν σχετικές παρατηρήσεις και να υποβάλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο σχετικές με το αντικείμενο της διατριβής.
10. Μετά το τέλος της προφορικής δοκιμασίας, η εξεταστική επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη, αξιολογεί τη διατριβή, κρίνει και αξιολογεί την επιστημονική επάρκεια και τη συνολική απόδοση του υποψηφίου κατά την προφορική δοκιμασία και τον βαθμολογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
11. Η διδακτορική διατριβή που συγκέντρωσε την σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής θεωρείται εγκεκριμένη.
12. Το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα παρόντα μέλη της, διαβιβάζεται από τον πρόεδρό της στην ΕΔΕ.
13. Αν η διδακτορική διατριβή έχει εγκριθεί αλλά έχουν γίνει σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις, ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να διορθώσει το κείμενο της διατριβής του, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία υποστήριξης της διατριβής, να καταθέσει στον πρόεδρο της επταμελούς επιτροπής τη διατριβή του στην τελική μορφή της. Ο πρόεδρος της επιτροπής, μετά τον έλεγχο της διατριβής, καταθέτει στον πρόεδρο της ΕΔΕ το πρακτικό της επταμελούς επιτροπής με την έγκριση της διατριβής. Ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τη διδακτορική του διατριβή σε τρία αντίτυπα, ένα στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, ένα στο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης και ένα στη Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο υποψήφιος πρέπει επίσης να καταθέσει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 15
Kαθομολόγηση Διδακτόρων

H αναγόρευση και η καθομολόγηση του Διδάκτορα γίνεται από το Tμήμα ΦKΣ, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους τύπους του Tμήματος.

Άρθρο 16
Μεταβατική Ρύθμιση

Η ΕΔΕ, αφού λάβει υπόψη το νομικό πλαίσιο, μέσα σε διάστημα το πολύ έξι μηνών από την έγκριση αυτού του Κανονισμού, θα καθορίσει, με απόφασή της, τις διαδικασίες απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που είχαν εγγραφεί στον Α' ή στο Β' κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος πριν από την έγκριση αυτού του Κανονισμού.