27-1-03

Αντικατάσταση της Υπουργικής απόφασης Β7/165/1-6-94 (ΦΕΚ 451 τ.Β΄) «Έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις  Φ. 171/63/Β7/671/27-11-95 (ΦΕΚ 1017 τ. Β) και Β7/376/19-10-99 (ΦΕΚ 2003 τ. Β)

 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) “Εκσυγχρονισμός των Ανωτάτης Εκπαίδευσης”, του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) “Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας….. και άλλες διατάξεις, και του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Διάθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».

2.       Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Ρύθμιση του Θεσμού του Επιμελητηρίων … και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

3.       Τις διατάξεις των άρθρων των Υπουργικών Αποφάσεων  Β7/165/1-6-94 (ΦΕΚ 451 τ.Β), Φ 711/63/Β7/671/27-11-95 (ΦΕΚ 1017 τ.Β) και Β7/376/19-10-99 (ΦΕΚ 2003 τ.Β)

4.       Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2469 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

5.       Την αριθ. 1117/238-2001 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την χρηματοδότηση έργων «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6.       Τα αποσπάσματα πρακτικών της ΓΣΕΣ των Τμημάτων

1)       Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης  (συνεδρία 12-9-2001) και

2)       του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 230/10-10-2001).

7.       Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συγκλήτων  με Ειδικές  Συνθέσεις

1)       του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία αριθμ. 159/26-10-2001) και

2)       του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 837/25-10-2001).

 

 

 

Αποφασίζουμε

 

Αντικαθιστούμε την Υπουργική  Απόφαση υπ΄ αριθμ. Β7/165/1.6.94, (ΦΕΚ 451/16.6.94, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές  Αποφάσεις, υπ΄ αριθμ. 711/63/Β7/671/27.11.1995 (ΦΕΚ 1017 τ. Β΄/11.12.1995) και Β7/376, (ΦΕΚ 2003/11.11.1999), σύμφωνα με τα εξής:

 

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

 

To Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ), Τομέας Φιλοσοφίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στην γνωστική περιοχή  «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, σε αντικατάσταση των υπουργικών αποφάσεων Β7/165/1-6-94 (ΦΕΚ 451 τ.Β), Φ711/63/Β7/671 (ΦΕΚ 1017 τ.Β) και Β7/376/19-10-99 ΦΕΚ (2003 τ.Β)

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών συνεργάζεται με τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο-Σκοποί

 

Αντικείμενο του  ΠΜΣ είναι  η γνωστική περιοχή « Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Στρατηγικός στόχος του είναι η  εξειδίκευση και η εκπαίδευση      επιστημόνων - ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλουν στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: 1) H  απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και 2) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, του οποίου οι κάτοχοι θα μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες και ερευνητές  σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη Δημοσίων  και Ιδιωτικών   Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

 

 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

 

Το ΠΜΣ απονέμει:

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΔΕ) με τις εξής ειδικεύσεις:  1) Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες, 2) Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία. 

Β) Διδακτορικό δίπλωμα (Δ.Δ)

 

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή των αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, ως και των Τ.Ε.Ι.

 

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 απονεμόμενων τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τουλάχιστον τρία (3) έτη, από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος (Ν. 2083/1992, άρθρο 13, παρ. 1δ). Μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των σπουδών.

 

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

1.            Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 απονεμόμενων τίτλων ορίζονται ως εξής:

2.            Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

(α) Η φοίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε  έξι (6) μεταπτυχιακά  μαθήματα. Από φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από Τμήματα που δεν καλλιεργούν φιλοσοφικές σπουδές, είναι δυνατό να ζητηθεί η παρακολούθηση ορισμένου αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων φιλοσοφίας. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων οι σπουδαστές οφείλουν να προβούν στην εκπόνηση γραπτής μεταπτυχιακής εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από το άθροισμα τωn έξι (6) μαθημάτων και του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιασμένου επί τρία (3).

(β) Τα μεταπτυχιακά μαθήματα διεξάγονται επί τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Κάθε μάθημα εκτείνεται στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, το οποίο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο διδαχτούν λιγότερα από τα 4/5 των προβλεπόμενων για τις εργάσιμες ημέρες διδακτικών ωρών ενός μαθήματος, το μάθημα ακυρώνεται (Ν. 2083/1992, άρθρο 9, παρ. 9).

(γ)  Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν έως τρία (3) μεταπτυχιακά σεμινάρια. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής παρακολούθηση μεταπτυχιακού σεμιναρίου προκύπτει από επιτυχία στη σεμιναριακή εργασία και σε ενδεχόμενη προφορική ή γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διδάσκοντος.

(δ)  Μετά την επιτυχή παρακολούθηση  πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων, ανατίθεται σε κάθε σπουδαστή η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα προσφερομένων  υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων  για  το Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Το πρόγραμμα μαθημάτων επιμερίζεται στις εξής δυο γνωστικές περιοχές - κατευθύνσεις :

Α)         Αρχαία και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες

Β)            Φιλοσοφία  και  νεωτερικότητα: Eπιστήμη και Κοινωνία.

 

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε δύο υποχρεωτικά και τέσσερα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα-σεμινάρια από τα κάτωθι προσφερόμενα:

 

6.1.1. Πρόγραμμα προσφερομένων υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά το πρώτο έτος (Μαθήματα εξέτασης 2)

1.       Λογική και Μεθοδολογία της Επιστήμης

2.    Κοινωνική και ηθική θεωρία της Επιστήμης.

 

 6.1.2.Πρόγραμμα προσφερομένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων για την κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία: Γνώση και Αξίες » (Μαθήματα εξέτασης 4)

1, 2.            Ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων

3.         Αρχαία Λογική

4.            Οντολογία στην Αρχαία και την Βυζαντινή Φιλοσοφία

5.            Κοινωνία και αξίες στην  Αρχαιότητα

6.         Το πρόβλημα της γνώσης

7.         Αρχαία Επιστήμη

8.            Συνέχεια και ασυνέχεια στην αρχαία και βυζαντινή φιλοσοφία

 9.            Ορθολογισμός και μυστικισμός

10.            Βυζάντιο και Δύση

11.            Ερμηνευτική των φιλοσοφικών κειμένων

12.            Μετάδοση της γνώσης στον αρχαίο κόσμο

 

Πρόγραμμα προσφερομένων κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μεταπτυχιακών μαθημάτων για την κατεύθυνση "Φιλοσοφία και νεωτερικότητα: Eπιστήμη και Κοινωνία"

1.                 Επιστημολογία: Επιστήμη της φύσης και επιστήμη του ανθρώπου μετά τη επιστημονική επανάσταση του 17ου αι.

2.                 Φιλοσοφία της νεωτερικότητας και η σχέση της με την θεωρία της επιστημονικής γνώσης (ορθολογισμός και εμπειρισμός, Kant, διαφωτισμός, γερμανικός ιδεαλισμός)

3.            Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία: Επιστήμη, τεχνολογία και κοινωνία της πληροφορίας

4.         Γενική Φιλοσοφία της επιστήμης: Μεταφυσική και Επιστημολογία (Ι. Θεωρίες: Η γλωσσική προσέγγιση- Κύκλος της Βιέννης ΙΙ. Θεωρίες: Μοντέλα, Αναλογίες και η σημασιολογική προσέγγιση ΙΙΙ. Νόμοι ΙV. Πιθανότητα V. Εξήγηση VΙ. Συναγωγή στην καλύτερη εξήγηση VII. Bayesianism)

5.            Φιλοσοφία της Βιολογίας

6.            Φιλοσοφία του νου - Γνωσιοεπιστήμη 

7.         Γενική Ηθική Φιλοσοφία: Κανονιστική ηθική και φυσιοκρατική ηθική

8.         Ηθική των Επιστημών

9.         Ιατρική ηθική/ Βιοηθική

10.        Ηθική των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών

11.            Εφαρμοσμένη ηθική (προσωπική πληροφορία, ατομικά δικαιώματα, το απόρρητο, η ιδιωτικότητα, η ευθύνη, κλπ.. Πολυπολιτισμικότητα και ηθικός σχετικισμός)

12.       Θεωρία του επιχειρήματος: H επιστήμη και η ρητορική της/ Θεωρία της Αισθητικής Αξίας – Αισθητική και Επιστήμη

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Εξαμηνιαία Ειδικά Σεμινάρια στα οποία οι συμμετέχοντες μεταπτυχιακοί σπουδαστές παρουσιάζουν την τρέχουσα έρευνά τους.

- Ετήσια σειρά διαλέξεων στα οποία προσκαλούνται μέλη ΔΕΠ από  άλλα  Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, και διακεκριμένοι επιστήμονες από άλλα ΑΕΙ  της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 

6.2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα:

Ο φοιτητής που απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μπορεί να συνεχίσει για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εφόσον γίνει δεκτός προς τούτο από κάποιο μέλος ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου ως ένα από τα τρία μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής (Ν. 2083/1992, άρθρο 12, παρ. 5α). Το μέλος ΔΕΠ που αναλαμβάνει την καθοδήγηση του υποψηφίου ως κατεξοχήν επιβλέπων, δεν μπορεί να ανήκει στη βαθμίδα του λέκτορα.

 

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος. Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές συμφοιτούν στα μεταπτυχιακά σεμινάρια με τους σπουδαστές προηγούμενων ετών.

 

Άρθρο 8

Προσωπικό

 

Στα μεταπτυχιακά σεμινάρια θα απασχοληθούν συνολικά  έντεκα (11) μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας, καθώς και ένας αριθμός (4)  προσκεκλημένων καθηγητών από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (UK),  καθώς και επισκέπτες-ομιλητές Πανεπιστημίων της   ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την παρ. 3(α) του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική υποδομή

 

 Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Θα χρησιμοποιηθούν το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα αίθουσες σεμιναρίων, καθώς και η επαρκώς ενημερωμένη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Επίσης θα αξιοποιηθεί το θεσμοθετημένο Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης, του Τομέα Φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως για την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών  (παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2083/92).

 

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, με προοπτική να αναμορφωθεί μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος.

 

Άρθρο 11

 Κόστος Λειτουργίας

 

 Από 1-9-2001 έως και 31-8-2003 το κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε 105.000 ευρώ, που θα   καλυφθεί από  το  πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ, και το οποίο αναλύεται ως εξής:

 

Κατανομή εξόδων 1/9/2001-31/8/2003

 

Α)    Αμοιβές διδασκόντων και εξωτερικών συνεργατών       15.559  ευρώ

Β)    Αμοιβές προσωπικού για διοικητική και τεχνική

        υποστήριξη     27.210                ευρώ

Γ)       Υποτροφίες   30.800        ευρώ

Δ)        Δαπάνες μετακινήσεων         12.000        ευρώ

Ε)       Δαπάνες προμήθειας υλικού              8.043                  ευρώ

ΣΤ)            Δαπάνες αναλώσιμων        7.500    ευρώ

Ζ)            Δαπάνες δημοσιότητας      2.888    ευρώ

Η)    Άλλες δαπάνες                1.000    ευρώ                                                                    Σ Υ Ν Ο Λ Ο           105.000             ευρώ

 

                      

Μετά τη λήξη χρηματοδότησης του προγράμματος από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 52.500 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:

 

Α)    Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών         7.780    ευρώ

Β)    Αμοιβές προσωπικού για διοικητική και τεχνική

        υποστήριξη     13.605       ευρώ

Γ)       Υποτροφίες   15.400        ευρώ

Δ)        Δαπάνες μετακινήσεων           6.000              ευρώ

Ε)       Δαπάνες προμήθειας υλικού              4.021                  ευρώ

ΣΤ)            Δαπάνες αναλώσιμων        3.750    ευρώ

Ζ)            Δαπάνες δημοσιότητας      1.444    ευρώ

Η)    Άλλες δαπάνες                   500       ευρώ                                                                    Σ Υ Ν Ο Λ Ο        52.500  ευρώ

 

Το κόστος λειτουργίας μετά την λήξη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ,  θα καλυφθεί από τις εξής πηγές:

α) Τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου

β) Ειδικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης

γ) Τη σύνδεση με άλλα  Ερευνητικά Προγράμματα

δ) Χορηγίες και δωρεές. 

 

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

 

Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του παρόντος, αναμορφωμένου, Διατμηματικού ΠΜΣ «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», τα θέματα λειτουργίας που δεν αναφέρονται  στην παρούσα Υπουργική Απόφαση και παραπέμπονται  από το Ν. 2083/92 στον Κανονισμό  Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα ρυθμίζονται από τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2083/92.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ