ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» συνιστά αναμόρφωση του αρχικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το αρχικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φιλοσοφία ήταν το πρώτο οργανωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 (η τυπική θεσμοθέτησή του έγινε το 1994, με την Υπουργική Απόφαση Β7/165/1-6-94, ΦΕΚ 451 τ.Β΄/16-6-1994). Το αναμορφωμένο ΠΜΣ προέκυψε από τον επανασχεδιασμό της δομής του, με διαρκείς αναθεωρήσεις κατά την τελευταία εικοσαετία, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες επιστημονικές απαιτήσεις.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλλουν στην εμβάθυνση της αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: α) η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και β) η προετοιμασία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα προκειμένου για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.