ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» συνιστά αναμόρφωση του αρχικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το αρχικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Φιλοσοφία ήταν το πρώτο οργανωμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 (η τυπική θεσμοθέτησή του έγινε το 1994, με την Υπουργική Απόφαση Β7/165/1-6-94, ΦΕΚ 451 τ.Β΄/16-6-1994).
Το αναμορφωμένο ΠΜΣ προέκυψε από τον επανασχεδιασμό της δομής του, ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες επιστημονικές απαιτήσεις. Σκοποί της αναμόρφωσής του είναι:

(α) να διευρύνει σημαντικά τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών, και
(β) να παράσχει ειδίκευση σε νέα αντικείμενα, οργανωμένα στις εξής δύο κατευθύνσεις:

• Αρχαία Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία
• Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης
Ο πρώτος κύκλος (Α΄ Κύκλος) καλύπτει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκών ετών, και οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα σπουδών μερικής φοίτησης, οι οποίες διαρκούν τρία (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη – η κατανομή των μαθημάτων στα αντίστοιχα εξάμηνα προσδιορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.