ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το ΠΜΣ υποστηρίζεται ερευνητικά από το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης, το οποίο λειτουργεί από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002. Καλύπτει επίσης τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Διαθέτει μικρό σπουδαστήριο, σειρά λογισμικών (λογικής, ιστορίας της φιλοσοφίας, φιλοσοφίας της γλώσσας, videocassettes, κλπ.) και υποδομή σε Η/Υ. Διέπεται από τις διατάξεις του εξής Προεδρικού Διατάγματος:

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 78
(ΦΕΚ 56/τ. Α΄/21-03-2002)

Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 "Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2του Ν. 1404/19Θ3 "Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (Α' 173).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (ΑΊ59).
3. Τις διατάξεις του (άρθρου 29Α του Ν, 155Β/19Θ5 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο Λ παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 3β).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3του Ν. 23Θ2/1995 «Περί Δημοσίου Λογισττικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α' 48).
6. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β' 1485).
7. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής (συν. αριθμ. 7/24.1.2001).
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. ή 2.934,70 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα του ιδρυομένου εργαστηρίου, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 350.000 δρχ. ή 1.027.14 ΕΥΡΩ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΑΕ 4121), του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος, κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
10. Τις 512/2001, 98/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών. Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση


Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του Τομέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας.

Άρθρο 2
Σκοπός


Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρίσης σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη φιλοσοφική έρευνα σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο και ανακύπτουν από τις κοινωνικές εφαρμογές των νέων τεχνο-επιστημονικών ανακαλύψεων (προβλήματα βιοηθικής, επαγγελματικής ηθικής, ηθικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών κ.τλ). Έμφαση επίσης δίνεται στην ιστορική έρευνα της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία. ιδιαιτέρως) και στη σύνδεση της τελευταίας με την προηγούμενη ερευνητική διάσταση του Εργαστηρίου.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Φιλοσοφίας.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήριο σε ιδιώτες και κάβε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α' 53).
6. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, των ΑΕΙ της χώρας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Προσωπικό


Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α' 159) και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α' 78) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες


1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α' 159).
2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος γιο τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία


1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ' αυτό. την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την
προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποίο παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «περί του Κυρίου διδακτικού Προσωπικού και του τρόπου εκλογής αυτού εις το Πανεπιστήμιον και το Πολυτεχνείον Κρήτης» (Α' 112).

Άρθρο 6
Έσοδα


Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β) Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ.159/1984.
δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992.
ε) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία


Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων-εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2002

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας


Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος