ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η   Σ Χ Ο Λ Η
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΤΗΛ: (28310) 77211,-15,-16
FAX: (28310) 77241, 77222
 
Εκτυπώσιμη Μορφή (.pdf)
Έντυπα Υποψηφιότητας
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στην αυριανή (17-9-2019) συνέντευξη για το ΠΜΣ "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες, Κοινωνία" προσκαλούνται να προσέλθουν οι εξής υποψήφιοι και υποψήφιες (όσοι πέρασαν επιτυχώς τη γραπτή εξέταση): Μιχάλογλου Π., Μοστράτου Αι., Παραδεισανού Ει., Περάκη Α., Σκαλιδάκης Θ., και Σταμούλος Ι.

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία". Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ως ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό εξάμηνο 2019 - 2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση συμμετοχής (με ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα  ορκωμοσία (για πτυχιούχους πανεπιστημίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία, απαιτείται υποχρεωτικά  βεβαίωση ολοκλήρωσης με μόνη εκκρεμότητα  την ορκωμοσία.
  4. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  5. Υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 - 1500 λέξεις).
  6. Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής  ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, ο υποψήφιος εξετάζεται στην προτεινόμενη από τον ίδιο ξένη γλώσσα.
  7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.
  8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
  9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας και έντυπο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α σας.
  10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής τους και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ, όχι μόνο ταχυδρομικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tzanouds@uoc.gr σε μορφή κειμένου word εντός της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019, και την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 (εξέταση ξένης γλώσσας, γραπτή εξέταση στη φιλοσοφία, προφορική εξέταση-συνέντευξη).

Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ., 741 00 Ρέθυμνο, υπ’ όψιν κ. Τζανουδάκη) από τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019, έως την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019.

(Παρακαλούμε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται με απλό ταχυδρομείο [όχι συστημένα])

Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (ισχύει για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου Γ1 ή ανωτέρου, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους λεξικό).
Η γραπτή εξέταση στη Φιλοσοφία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00 μ.μ., στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος (όσοι υποψήφιοι εξεταστούν στην ξένη γλώσσα θα ενημερωθούν προηγουμένως για το σχετικό αποτέλεσμα, καθώς η κατοχή ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο ΠΜΣ).
Η προφορική εξέταση - συνέντευξη θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος.

Εξεταστέα Ύλη για τη γραπτή εξέταση: Anthony Kenny (επιμ.), Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2005 (το σύνολο του βιβλίου).
Στη γραπτή εξέταση είναι δυνατό να τεθούν ερωτήσεις πραγματολογικού περιεχομένου ή/και θέματα σχολιασμού φιλοσοφικού κειμένου.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τηλέφωνα: 28310 77216 και 77215
FAX:  28310- 77222, email: tzanouds@uoc.gr
Δικτυακός Τόπος: pms-phl.fks.uoc.gr

Ο  Διευθυντής του Προγράμματος
 
Κωνσταντίνος Καβουλάκος
Καθηγητής Φιλοσοφίας

Έντυπα Υποψηφιότητας