ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η   Σ Χ Ο Λ Η
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟ – ΤΗΛ: (28310) 77211,-15,-16
FAX: (28310) 77241, 77222
 
Αναρτηση στην Διάυγεια
Έντυπα Υποψηφιότητας
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή "Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία". Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, μετά από διετείς σπουδές, και στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει σε διδακτορικό δίπλωμα.

Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις εξής 2 κατευθύνσεις:

 1. Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία και
 2. Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισμένων ως ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Έναρξη μαθημάτων, χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1.  Αίτηση συμμετοχής (με ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο κινητό και σταθερό)
 2.  Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα  ορκωμοσία (για πτυχιούχους πανεπιστημίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία, απαιτείται υποχρεωτικά  βεβαίωση ολοκλήρωσης με μόνη εκκρεμότητα  την ορκωμοσία.
 4. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 5. Υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 - 1500 λέξεις).
 6. Πιστοποιητικό κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής  ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου proficiency, ο υποψήφιος εξετάζεται στην προτεινόμενη από τον ίδιο ξένη γλώσσα.
 7. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.
 8. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής τους και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ, όχι μόνο ταχυδρομικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pmsphil@fks.uoc.gr σε μορφή κειμένου word και ΟΧΙ σε pdf αρχείο.

Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Τμήμα Φ.Κ.Σ., 741 00 Ρέθυμνο, υπόψη κ. Τζανουδάκη) από Τρίτη 4 Ιουλίου έως Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2017.
(Παρακαλούμε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται με απλό ταχυδρομείο [όχι συστημένα] ή με courier)

Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος. (Ισχύει ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου Proficiency, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν μαζί τους λεξικό).

Η συνέντευξη - προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:30 π.μ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τμήματος.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τηλέφωνα 28310 77216
FAX:  28310 77222, email: pmsphil@fks.uoc.gr 
Δικτυακός Τόπος: pms-phl.fks.uoc.gr

 
Ο  Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος

Κώστας Ανδρουλιδάκης
Καθηγητής Φιλοσοφίας

Έντυπα Υποψηφιότητας